Amelyben tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét Társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

A ZIMATA Természetgyógyász Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:

ZIMATA Természetgyógyász Kft.

székhely: 1157 Budapest, Zsókavár u. 20. 8. em. 32.

tényleges adatkezelés címe: 1157 Budapest, Erdőkerülő u. 2. fszt.

cégjegyzékszám: 01-09-958980

adószám: 23299043-2-42

internetes elérhetősége: www.gyogyitokez.hu

telefonszám: +36-70-2424-207

e-mail: tamas@gyogyitokez.hu

képviseli: Zimány Tamás ügyvezető

Adatvédelmi Tisztviselő: az adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: 1157 Budapest, Zsókavár u. 20. 8. em. 32., email: tamas@gyogyitokez.hu

Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás.

 1. Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a hozzá forduló érdeklődők adatait kapcsolattartás, időpontegyeztetés céljából, valamint gyógykezelés céljából kezeli.

 1. Az adatkezelés jogalapja:

 1. Kapcsolattartás és időpontegyeztetés céljából történő adatkezelés esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez

 2. Gyógykezelés céljából történő adatkezelés esetén: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont – az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatainak konkrét célból történő kezeléséhez, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont – az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél

 1. A kezelt adatok köre:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja

Jogalap

Kezelt adatok

Időtartam

Weboldal látogatási adatok

az érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

a weboldal látogatójának IP címe

Az automatikusan rögzített IP címeket az Adatkezelő a rögzítésüket követően maximum 6 óráig tárolja.

Hírlevél szolgáltatás

cél: kapcsolattartás, értesítés, informálás

az érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Név, születési időpont (18. életév betöltésének igazolásához, e-mail cím

hírlevélről történő leiratkozásig
Honlapon, vagy telefonon keresztül történő bejelentkezés szolgáltatás igénybevételére

az érintett hozzájárulása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Név, e-mail cím, telefonszám

cél megvalósulásáig. Ha az időpont egy jogviszony létrejöttét, módosulását jelzi, akkor azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli

Gyógykezelési célú szolgáltatás igénybevétele

az érintett hozzájárulása, az érintett által kezdeményezett szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Név, lakcím, születési idő, e-mail cím, telefonszám, kezelést befolyásoló betegségek, egészségügyi státusz

Az egészségügyi dokumentációt, és egészségügyi adatot a 1997. évi XLVII. törvény 30. § 1. bek. alapján legalább 30 évig, a képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt az annak készítésétől számított 10 évig kell az Adatkezelőnek megőriznie.

 1. Az adatok megismerésére jogosultak köre:

Az Adatkezelő ügyvezetője, illetve az Adatkezelő munkavállalói a feladatuk ellátásához szükséges ideig és mértékben.

 1. Az adatbiztonsági intézkedésekről szóló tájékoztatás:

Az Adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy az érintettek személyes adatait mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel és bizalmasan kezelje. Adattovábbítás külföldre nem történik.

 1. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre, kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mivel a helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve a hírlevélre való feliratkozáshoz való hozzájárulás visszavonásával és adatainak végérvényes törlésének kérésével.

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintettek jogai:

 1. tájékoztatáshoz való jog (a kezelt adatok köréről);

 2. hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

 3. helyesbítéshez való jog (amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása);

 4. törlés való jog (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

 5. az adatkezelés korlátozásához való jog;

 6. a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

 7. személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

 8. bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

 9. tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 1. Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) ugyfelszolgalat@naih.hu.

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Budapest, 2018. május 24.